Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.

Polityka prywatności dotyczy ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej „www.hoteluniejów.pl ”, zwanej dalej Stroną, w tym jej podstron, administrowanych przez spółkę Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322. (dalej: Administrator).

Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z dnia 25.05.2018) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2017.poz. 1907.t.j. z dnia 2017.09.15).

Strona stanowi własność spółki Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów)

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Strony i jej elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Administratora. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie stanowią własność Administratora, chyba że co innego zostało zaznaczone. Utwory znajdujące się na stronie, nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej, udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie, zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego Użytkownika Strony. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, linkowania, czy też wykorzystywania w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem do celów komercyjnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ww. dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Wszelkie treści, w tym aranżacje wnętrz, jak również niektóre elementy aranżacji zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zdjęcia zamieszone na Stronie, mają charakter poglądowy, w konsekwencji rzeczywisty wygląd pomieszczeń może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu.

Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone na Stronie dane nie zawierają braków lub błędów.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej polityki prywatności. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 

2. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze Strony spółka Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322Z.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku prowadzonym procesem wynikającym z udzielenia zgody lub zawartej umowy jest spółka Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody lub umowy.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie udzielonej zgody/umowy ( art. 6 ust. 1 lit a, b RODO), będą osoby zatrudnione w Spółce Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa, a także podmioty, z którymi Grupa Hotele Wiatr ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane') w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przez Grupa Hotele Wiatr przewidzianych prawem ( art.6 ust. 1 lit. c RODO), ochrony praw Grupa Hotele Wiatr zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Grupa Hotele Wiatr w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. f RODO); w szczególności Grupa Hotele Wiatr może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Grupa Hotele Wiatr umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Grupę Hotele Wiatr. Ponadto dane Państwa zgodnie z art. 6 ust.1 lit c RODO mogą zostać przekazane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczenia przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie tylko w związku z potrzebami wynikającymi z realizowanego procesu.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji ( 6 lat), wygaśnięcia umowy lub wycofania zgody.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych korzystanie z usług Spółki Grupa Hotele Wiatr będzie niemożliwe.
 9. Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on stronę internetową oraz czy dokonuje rezerwacji w hotelach należących do Spółki Grupa Hotele Wiatr. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.
  W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta naszych produktów skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.
 10. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Grupę Hotele Wiatr. – kontakt tel. 693 997 262 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodo@hoteluniejow.pl

 

3. Zasady zbierania danych osobowych i informacji.

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem, zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności. W czasie przeglądania zawartości Strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkowników, ich adresy IP oraz dane o lokalizacji Użytkownika będącego właścicielem adresu IP.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony ( poczta elektroniczna) może zostać poprzedzone koniecznością podania przez Użytkownika jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może dojść do ograniczenia korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

 

4. Zakres gromadzonych danych, sposób ich wykorzystania oraz przetwarzania.

Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000). Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania zapisu poprzez przesłanie e-maila, może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.

Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia karty meldunkowej przez Użytkownika stanowiącej umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane uzyskane w wyniku korespondencji e-mail są wykorzystywane jedynie w celu przesyłania, odpowiedzi na zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz po wyrażeniu zgody przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach marketingowych Spółki.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej skorzystanie z niektórych funkcjonalności Strony nie jest możliwe bez ich podania.

Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Strony oraz informacji marketingowych do jego potrzeb. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje uzyskiwane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, np. o obszarze, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników nie związanych umową ze Spółką, przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą oraz w przypadkach przewidzianych przez prawo, które upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez przesłanie zwrotnej informacji potwierdzającej.

Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody, chyba że zostanie on do tego zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zebranych w ramach Strony, zgodnie z art. 28 RODO

Czynności związane z wstępna rezerwacją pokoju hotelowego nie wymagają wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, gdyż traktowane są jako czynności niezbędne do podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). W przypadku, kiedy rezerwacja nie dojdzie do skutku, dane osoby są usuwane, chyba, że przed ich usunięciem wyrazi ona zgodę na dalsze ich przetwarzanie ( art. 6 ust.1 lit. a. RODO)

 

5. Uprawnienia Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;
 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Oraz innych przysługujących praw wynikających z Rozdziału III Rozporządzenia Ogólnego (RODO)

 

6. Zabezpieczenie danych osobowych.

Hotele Grupa Wiatr Sp z o.o., Sp komandytowa z siedzibą ul. Bł. ł. Bogumiła 32, 99-210 Uniejów, gwarantuje ochronę prywatności i danych osobowych Użytkowników Strony, stosownie do oświadczeń składanych przy wprowadzaniu danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018. poz. 1000) Nadto zbierane są informacje dotyczące statystyk Strony, a ich zbieranie i wykorzystywanie odbywa się w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności, w zgodzie z prawem.

519 318 000 63 278 01 57 wew. 555