Rodo - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOTELE GRUPA WIATR Sp. z o o., Spółka Komandytowa z siedziba ul. Bł. Bogumiła 32, 99-210 Uniejów, województwo ŁÓDZKIE, NIP 8281413062, KRS 0000688843, REGON 101620322 , DUNS 426974495
 2. inspektorem ochrony danych w HOTELE GRUPA WIATR jest Pan Marek Grzegory-Roróg e-mail służbowy rodo@hoteluniejów.pl
 3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy świadczenie usług,
  • art. 6 ust 1 lit. c RODO wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu c rozliczania wszelkich należności,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową), stosowanym monitoringiem wizyjnym,
  • art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
  • bankom
  • organom państwowym (np. Policja, Sądy, Prokuratura i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
  • podmiotom świadczącym benefity,
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
 5. Czas przetwarzania danych
  ​Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym Państwo przebywali w naszym Hotelu :
  • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód w majątku Spółki ;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak ni dłużej niż przedawnienia ścigania roszczeń
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@hoteluniejów.pl
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędny do korzystania z oferowanych przez nas usług. W pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych funkcjonowaniem Spółki ;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z funkcjonującym monitoringiem w Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. f RODO.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby zatrudnione w Spółce Hotele Grupa Wiatr i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z potrzebami zachowania bezpieczeństwa na terenie Spółki.
 4. Twoje dane osobowe będą powierzone innym podmiotom jedynie w przypadku wystąpienia obowiązku ustawowego , lub w celach windykacyjnych dochodzonych przez Spółkę.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub w przypadku wystąpienia roszczeń prawnych do czasu przedawnienia ścigania.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych pobyt na terenie hoteli spółki Grupa Hotele Wiatr będzie niemożliwy.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany .
 11. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Grupa Hotele Wiat za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodo@hoteluniejów.pl
519 318 000 63 278 01 57 wew. 555